Kadr z Kroniki TVP Kraków Kadr z Kroniki TVP Kraków

Fatalne zarządzanie budżetem gminy w 2017 r.

Przez 
(1 głos)
Tych informacji mieszkańcy nie znajdą na stronie Urzędu Gminy Mogilany. Protokół Komisji Rewizyjnej nie został udostępniony w BIP.

Wójt Piotr Piotrowski nie otrzymał absolutorium za rok 2016 z powodu poważnych błędów w zarządzaniu budżetem gminy. Niestety, ocena jego pracy za rok 2017 jest także negatywna.

12 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna Gminy Mogilany pod przewodnictwem Ewy Walczak negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok 2017 oraz skierowała wniosek do RIO w Krakowie o nieudzielenie wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu absolutorium za rok 2017.

RAŻĄCO NISKIE WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody Gminy Mogilany wyniosły w 2017 r. ok. 60 mln zł. Te dochody mogłyby być zdecydowanie większe, ale w 2017 r. nastąpiło rażąco niskie wykonanie dochodów majątkowych - 47,90%, w tym dochodów ze sprzedaży mienia na poziomie 7,57%.

RAŻĄCO NISKIE WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Rada Gminy Mogilany zaplanowała wydatki budżetowe na poziomie ok. 64 mln 760 tys., wójt zrealizował wydatki w kwocie 59 mln 245 tys. zł, co stanowiło 91,49%  ogółu planu. Na inwestycje Rada zaplanowała kwotę 8 mln 980 tys. zł, z czego wójt zrealizował tylko 4 mln 916 tys. zł, co stanowi 54,74% planu.

INWESTYCJE ZAPLANOWANE, A NIEWYKONANE

Dużo zadań inwestycyjnych wykonano na poziomie 0% np. projekt oraz budowa mostu-przepustu w ciągu ulicy Stromej w Lusinie, projekt drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem na dz. nr 234 w Bukowie, projekt przebudowy ul. Grzmiącej w Gaju, projekt przebudowy drogi ul. Leszka Białego w Mogilanach, projekt budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr K600653 w Konarach, projekt przebudowy drogi i odwodnienia – odcinek drogi nr 022 w Konarach. Wójt nie zrealizował szeregu zaplanowanych inwestycji, mimo, że w budżecie były pieniądze.

PONAD MILION ZŁ POZOSTAŁ W KASIE

Budżet Gminy zamknął się za 2017 rok wynikiem dodatnim w wysokości 1 mln 100 tys. zł, co może świadczyć o złym planowaniu przychodów z pożyczek i obligacji.

STRACONE DZIAŁKI, NIEZAPŁACONY DŁUG

Na 31 grudnia 2017 roku gmina posiadała wymagalne zobowiązania z terminem płatności do 31 grudnia 2016 roku. Jest to dług wobec Agencji Nieruchomości Rolnych na kwotę ok. 285 tys. zł. Dług ten powstał dlatego, gdyż gmina nie zagospodarowała działek podarowanych przez ANR z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne i wobec tego za działki te trzeba zapłacić.

NIEPRAWDZIWE INFORMACJE O STANIE MIENIA

Komisja Rewizyjna znalazła nieprawidłowości w informacji o stanie mienia komunalnego. Istnieje tam np. zapis, że Gmina jest właścicielem budynku będącego w użytkowaniu OSP Buków o wartości 231 tys. zł. Tymczasem z dokumentów wynika, że właścicielem działki wraz z budynkiem nie jest Gmina Mogilany, ale OSP w Bukowie. Nadto poważne wątpliwości budzą przyjęte wartości nieruchomości wykazanych w informacji o stanie mienia komunalnego. Poszczególne składniki majątku komunalnego nie posiadają aktualnego operatu szacunkowego.

ZADŁUŻENIE GMINY

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł ok. 25 mln 742 tys. zł, w tym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych wynosiły ok. 20 mln 578 tys. zł.

 

Komisja Rewizyjna wyraziła negatywną opinię o realizacji budżetu Gminy za 2017 rok i podjęła uchwałę o nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Mogilany.

 

Protokół Komisji Rewizyjnej:

Opinia w sprawie bud total

Uchwała Komisji Rewizyjnej:

Uchwala KR absolutorium2017

Czytany 2835 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 Cze 2018 23:27

Polecamy!