STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY MOGILANY - pobierz

 

Do celów Stowarzyszenia należy:

1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy Mogilany,

2) wszechstronny rozwój gminy Mogilany,

3) inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich,

4) integracja mieszkańców, środowisk i miejscowości,

5) wspieranie lokalnej demokracji i wolności słowa,

6) pielęgnowanie i rozwijanie miejscowej tradycji,

7) obrona praw mieszkańców gminy.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność na rzecz rozwoju bezpiecznych dróg dla pieszych i pojazdów,

2) działalność na rzecz rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,

3) działalność na rzecz polepszenia warunków nauki w szkołach,

4) działalność na rzecz rozwoju kultury, turystyki, rekreacji i sportu,

5) działalność na rzecz ochrony naturalnego środowiska i krajobrazu,

6) działalność na rzecz poznania i pielęgnacji dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu,

7) działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji,

8) działalność na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości,

9) rozwijanie kontaktów i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,

10) działalność na rzecz osób starszych i potrzebujących wszelkiego rodzaju pomocy,

11) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji w sprawach mieszkańców,

Nadszedł czas, aby sprawy gminy mieszkańcy wzięli w swoje ręce!

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany powstało 19 marca 2010 r. Jest lokalną, obywatelską inicjatywą, która łączy różne pomysły i wysiłki dla dobra „małej Ojczyzny”. Statutowe zadania obejmują sprawy związane z edukacją, kulturą, turystyką, sportem, bezpieczeństwem na drogach, pomocą na rzecz potrzebujących.

Od początku stowarzyszenie prowadzi batalię o bezpieczne przejścia na zakopiance. Owocem tej działalności jest m. in. otwarcie w 2015 r. kładki dla pieszych w Gaju oraz chodnika prowadzącego do kładki. W wyniku interwencji SMGM Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad kolejną dużą inwestycją na zakopiance: wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu Zadziele-Widokowa.

Inne inicjatywy Stowarzyszenia:

 • Portal informacyjny Mogilany.info, artykuły dotyczą szerokiej tematyki, od spraw dotyczących historii i krajobrazu po teksty interwencyjne, np. w sprawie projektu studium zagospodarowania przestrzennego (od 2010 r.).
 • Akcja Wywieś flagę, zachęcanie mieszkańców do wywieszania flag narodowych w święta narodowe (2010-2018).
 • Piknik ogrodniczy Ogródek Zosi, kiermasz, wymiana doświadczeń i roślin z przydomowych ogrodów w Libertowie (2011-2018).
 • Stypendium przeznaczone dla absolwentów szkół z terenu gminy Mogilany. W latach 2013-2019 stypendystami było 19 osób. Ważnym kryterium otrzymania stypendium była aktywność społeczna kandydatów. Stypendium funkcjonowało dzięki hojności prof. Andrzeja Zolla, który na ten cel przekazał otrzymaną w maju 2013 r. Nagrodę Jerzmanowskich.
 • Ogród Malowany, konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Mogilany (2014-2018).
 • Dwór w Mogilanach, stowarzyszenie przyczyniło się do przeprowadzenia przez Polską Akademię Nauk remontu dachu dworu w Mogilanach, a także do przejęcia dworu w użytkowanie przez gminę i otwarcia parku dla mieszkańców w 2014 r.
 • Współpraca z Bankiem Żywności w Krakowie, przekazywanie owoców i warzyw osobom będących w trudnej sytuacji życiowej (2014-2015).
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym zorganizowany w 2015 r.
 • Akademia Mieszkańców, od maja 2015 r. w trzecie poniedziałki miesiąca we dworze mogilańskim stowarzyszenie prowadzi Akademię Mieszkańców, którego rektorem jest prof. Andrzej Zoll. Wykłady prowadzą wybitni naukowcy i specjalisci różnych dziedzin oraz koncertują uzdolnieni uczniowie szkół muzycznych. Od maja 2017 r. Stowarzyszenie dysponuje fortepianem podarowanym przez Izabelę Künstler.
 • Piknik dla dzieci w Bukowie pod nazwą „Podwórko zabaw” zorganizowany wspólnie z kilkoma stowarzyszeniami z terenu gminy Mogilany w 2017 r.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, patronat nad UTW, działającym w Mogilanach od 2015 r., podjęło w 2019 r. Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany.

Dołącz do nas!

Zachęcamy do aktywności w ramach naszego Stowarzyszenia jako pełnoprawni członkowie. W tym celu należy wypełnić deklarację członkowską.