Komisarz pilnie potrzebny

Przez 
(11 głosów)
Radni przez trzy lata próbowali porozumieć się z wójtem Piotrowskim. Okazało się to niemożliwe.

Radni poprosili Wojewodę o ustanowienie Komisarza dla Gminy Mogilany. W liście do Wojewody z 9 stycznia 2018 r. przedstawiają szereg zarzutów wobec urzędującego Wójta. Oto niektóre z nich:

 • Pozbawienie Rady właściwej obsługi prawnej,
 • Uniemożliwianie Komisji Rewizyjnej wykonywania czynności. m. in. wskutek bezprawnej odmowy udostępniania jej dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Komisja Rewizyjna w bieżącej kadencji otrzymała 21 skarg mieszkańców na działalność Wójta, które w większości zostały rozpatrzone jako zasadne. Ilość skarg w stosunku do poprzednich kadencji wzrosła o kilkaset procent.
 • Ograniczanie Radnym dostępu do dokumentów dotyczących funkcjonowania gminy,
 • Przedkładanie radzie do głosowania projektów uchwał sprzecznych z obowiązującym prawem, czy też przedstawianie przewodniczącemu Rady Gminy uchwał do podpisu o treściach różniących się od tych, które zostały uchwalone na sesji.
 • Utrata znacznego majątku gminy w wyniku znaczącego zaniedbania i braku zagospodarowania gruntów przekazanych przez Agencję Rynku Rolnego.
 • Odsunięcie Radnych od prac nad projektem Studium Zagospodarowania Przestrzennego. Na prośbę Radnych o współpracę odpowiadał z butą, że to jest „jego sprawa”. Projekt, który przedłożył Radzie Gminy do uchwalenia był niezgodny z obowiązującym prawem, co potwierdzili prawnicy urzędu gminy.
 • Brak współpracy w przypadku uchwalania budżetu gminy w latach 2015, 2016 i 2017. Podczas sesji budżetowych radca prawny zatrudniony przez Wójta wprowadzał w błąd Radnych nieprawdziwymi opiniami, aby nie dopuścić do wprowadzenia zmian w projekcie budżetu. W latach 2015-2017 Radni konstruowali budżet usiłując wprowadzić nowe zadania, które wynikały ze zgłaszanych im przez mieszkańców potrzeb. Każdorazowo uchwalony budżet był zaskarżany przez Wójta do RIO w Krakowie i każdorazowo RIO odrzucało te skargi przyznając, że uchwalone budżety były zgodne z prawem.
 • Wielokrotne lekceważenie przez Wójta obowiązku wykonywania uchwał Rady Gminy, w szczególności uchwał budżetowych za 2016 i 2017 rok. Wójt nie wykonywał zadań wpisanych do budżetu, przy zapewnieniu środków finansowych na ich wykonanie. W ostatnim tygodniu roku 2016 zaciągnął zobowiązania finansowe pomimo nadwyżki środków pieniężnych w budżecie gminy, które powstały z niewykonanych zadań oraz oszczędności na zadaniach zrealizowanych. W ten sposób naraził gminę na niepotrzebne koszty związane z obsługą długu i wykazał się brakiem podstawowej gospodarności w zarządzaniu pieniędzmi publicznymi. M. in. z tego powodu Rada Gminy nie udzieliła Wójtowi absolutorium za 2016 rok.
 • Zatrudnienie dyrektora SPZOZ w Mogilanach w sprzeczności z właściwą ustawą. Powołanie komisji konkursowej na wybór dyrektora odbyło się z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Wójt nie cofnął swojej decyzji pomimo wyroku NSA, który potwierdził opinię większości rady. Ta sytuacja trwa do dnia dzisiejszego.

Poza tym:

 • Aroganckie zachowania wobec Radnych na sesji i na komisjach.
 • Wywieranie na Radnych presji poprzez manipulowanie opinią publiczną.
 • Notoryczne działania Wójta w celu wywołania wrogiego nastawienia mieszkańców do większości Rady i negatywnych emocji w stosunku do Radnych posiadających inne niż Wójt zdanie.

Dziewięcioro Radnych wystąpiło do Wojewody z wnioskiem o ustanowienie Komisarza, który ma zastąpić dwa organy: Wójta oraz Radę. Radni podkreślają, że zostali zmuszeni do podjęcia tak trudnej decyzji mając na względzie ochronę całej gminy Mogilany oraz wszystkich jej mieszkańców. Oczekują, że wprowadzenie zarządu komisarycznego przywróci praworządność w gminie i skutecznie wpłynie na efektywne wykonywanie zadań publicznych. 

Poniżej skan listu Radnych do Wojewody

 

Czytany 3213 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 Sie 2018 10:57